Stilen Ju-jutsu Kai

Stilen Ju-jutsu Kai
Av Hans Greger och Tony Hansson

Första bältessystemet

Hans Greger fick i uppdrag att fortsätta uppbyggnaden av ett nytt ju-jutsu-system. Redan 1971 kom ett kompendium för gult bälte enligt det nya systemet. Sedan följde orange, grönt och blått kompendium. År 1976 kom den första kompletta boken i ju-jutsu med tekniker från gult till brunt bälte.

Ju-jutsu började också utveckla internationella kontakter. Mest betydelsefullt var samarbetet med fransmannen Raymond Cocatre som hade ett visst inflytande på framväxten av det nya ju-jutsu-systemet. Hans Greger och hans elev Ingemar Sköld gjorde täta besök i Paris för att träna och lära känna Cocatres stil. Hans Greger graderades 1972 till 2 dan och Ingemar Sköld till 1 dan i stil Cocatre.

I början av 1980-talet var det dags att revidera ju-jutsusystemet. Bakom det nya systemet stod Hans Greger tillsammans med Ingemar Sköld och Björn Hornwall. Systemet presenterades i en bok som gavs ut 1985. Boken innehöll alla tekniker upp till och med svart bälte. År 1987 utgavs även en bok om systemets kator samt en bok om monsystemet, innehållande tekniker lämpade för barn mellan 10 och 14 år. Under 1994 färdigställdes ännu en revidering av ju-jutsusystemet under ledning av Hans Greger och Tony Hansson.

År 1991 bildades Svenska Ju-jutsuförbundet på initiativ av Hans Greger som då valdes till ordförande i förbundet. Förbundet var vilande fram till 1998 då all verksamhet inom stilen Ju-jutsu Kai övergick till Svenska Ju-jutsuförbundet.

År 2000 påbörjades en omfattande revidering inom Ju-jutsu Kai under ledning av Hans Greger och Tony Hansson med syftet att förstärka stilens självförsvarsinriktning och införa ett mer utpräglat säkerhetstänkande. Revideringen och den nya systemboken var klar till påsklägret 2005 och ett helt nytt monsystem riktat till barn och ungdomar mellan 9 och 14 år presenterades på påsken 2006.

En starkt bidragande orsak till den snabba ökningen av utövare är att Svenska Ju-jutsuförbundet redan från början har bedrivit en omfattande instruktörsutbildning. Instruktörsutbildningen har skett i fem steg, D-, C-, B-, A- och Elitinstruktör. I samband med det nya graderingssystemets utveckling genomförde Hans Greger och Tony Hansson även en revidering av Ju-jutsu Kais utbildningskoncept vilket resulterade i förbättrade instruktörskurser och nya utbildningskompendier som färdigställdes under år 2009.

År 2008 firade svensk ju-jutsu 100 år med flera olika evenemang under året. Firandet avslutades med ett seminarium i Uppsala med föreläsningar om ju-jutsu i Sverige. Föreläsare var Jan Malmstedt, Kurt Durewall och Hans Greger. Därefter hölls en stor bankett med tal och utdelning av Svenska Ju-jutsuförbundets högsta utmärkelse, förtjänstmedaljen i guld.

Under 2010 startades ett framtidsprojekt med syftet att se över Svenska Ju-jutsuförbundets organisation och rutiner för informationshantering. Arbetet resulterade bland annat i ett tävlingskompendium för den som vill ägna sig åt Svenska Ju-jutsuförbundets tävlingsverksamhet. Under 2011 avslutades projektet med en organisationsförändring som resulterade i nya områdesansvariga och att en teknisk kommitté tillsattes.