Förbundsårsmöte

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motioner) ska skriftligen ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 december.
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsmöte hålles årligen senast den 30/4 på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till medlemsklubbarna senast 30 dagar före mötet. I rätt tid inkomna motioner, styrelsens yttrande med anledning av dessa, samt propositioner ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida och via epost till klubbarna senast 30 dagar före mötet.
Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, röstlängd samt valberedningens förslag ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida och via epost till klubbarna senast 14 dagar före mötet.
Fullmaktsgranskning startar 30 minuter innan utlyst möte. 

Årsmötet 2023
hölls på Påsklägret i Linköping 2023-04.09.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
Bertil Bergdahl valdes till förbundsordförande för en tid av två år. Sara Markstedt valdes till förbundssekreterare för en tid av två år. Robert Ylitalo, Budoklubb Tomoe, valdes in som ny ledamot.

Dokumentation
Organisation Bestämmelser Stadgar Ladda ner
Fullmakt Ladda ner
Kallelse och dagordning Ladda ner
Verksamhetsberättelse Ladda ner
Röstlängd Ladda ner
Valberedningens förslag Ladda ner